KAMU İHALE TEBLİĞİ 2016/1 YAYINLANMIŞTIR

    

29 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29608

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2015 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 7.726.990,-TL (Yedimilyonyediyüzyirmialtıbindokuzyüzdoksan Türk Lirası) 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 923.721,-TL (Dokuzyüzyirmiüçbinyediyüzyirmibir Türk Lirası) 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 1.539.538,-TL (Birmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzotuzsekiz Türk Lirası) 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 33.870.025,-TL (Otuzüçmilyonsekizyüzyetmişbinyirmibeş Türk Lirası) 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 167.966,-TL (Yüzaltmışyedibindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 50.385,-TL (Ellibinüçyüzseksenbeş Türk Lirası) 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbinyediyüzseksenaltı Türk Lirası) 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 335.944,-TL (Üçyüzotuzbeşbindokuzyüzkırkdört Türk Lirası) 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 531.800,-TL (Beşyüzotuzbirbinsekizyüz Türk Lirası) 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası), 3.190,-TL (Üçbinyüzdoksan Türk Lirası) 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası), 2.127.200,-TL (İkimilyonyüzyirmiyedibinikiyüz Türk Lirası) 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası), 6.381,-TL (Altıbinüçyüzseksenbir Türk Lirası) 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası), 15.954.000,-TL (Onbeşmilyondokuzyüzellidörtbin Türk Lirası) 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası), 9.572,-TL (Dokuzbinbeşyüzyetmişiki Türk Lirası) 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası), 12.763,-TL (Onikibinyediyüzaltmışüç Türk Lirası) 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 186.445,-TL (Yüzseksenaltıbindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 

4737 SAYILI KANUN'DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

  31/01/2016 TARİHİNE KADAR UYGULANAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)    01/02/2016-31/01/2017 DÖNEMİNE  UYGULANAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)  
  EŞİK DEĞERLER   EŞİK DEĞERLER 
  MADDE 8  
 923721   976.465 
  1.539.538   1.627.445 
  33.870.025       35.804.003 
  PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR   PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR 
  MADDE 3(g)  
  7.726.990   8.168.201 
  MADDE 13(b)  
  100.777   106.531 
  201.563   213.072 
  1.679.772   1.775.686 
  MADDE 21 (f)  
  167.966   177.556 
  MADDE 22 (d)  
  50.385   53.261 
  16.786   17.744 
  MADDE 53 (j)/1  
  335.944   355.126 
  MADDE 53 (j)/2  
  531.800   562.165 
  3.190   3.372 
  2.127.200   2.248.663 
  6.381   6.745 
  15.954.000   16.864.973 
  9.572   10.118 
  12.763   13.491 
  MADDE 62 (h)  
  186.445   197.091