Lojman Tahsis Komisyon Başkanlığı Komisyon Kararı

    

Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu 20/01/2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Alınan Kararlar:

05/01/2022 tarihli Lojman Komisyon Kararına göre Araştırma Görevlisi Zekeriya KONURHAN' a tahsis edilen B Blok 4 Nolu 1+1 (Yeni No : 3) dairenin, 17/01/2022 ve 18/01/2022 tarihli dilekçesi ile Lojman hakkından feragat ettiği ve 29/09/2021 tarih 27083 sayılı Lojman Talep Beyannamesine göre 2+1 tercihinde bulunmasına rağmen tarafına 1+1 lojman tahsis edildiği ve Munzur Üniversitesi Kamu Konutları Yönergesi 9.Maddesi gereğince feragat halinde 1 Yıl başvuru cezasından muaf tutulması yönündeki talebi kabul edilmiş olup, kişinin 1+1 lojman talebinde bulunmadığı halde tarafına 1+1 lojman tahsis edildiği Komisyonumuzca sabit görülmüş olup söz konusu lojmanın düşürülmesine ve kişinin başvuru hakkının saklı kalmasına;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 20/01/2022 tarihli yazısı ile B Blok 1 No'lu dairenin tesisat/kanalizasyon hattında meydana gelen arıza sonucu lojmanın oturulamayacak derecede hasar aldığı ve gerekli tadilatların yapılabilmesi için söz konusu dairede oturan Öğretim Görevlisi Adem GÜLER'in tahliye edilmesi gerekli talebi uygun görülmüş olup kişinin geçici tahliyesine, kişi mağduriyetine sebebiyet verilmemesi amacıyla 20/01/2022 tarihinden itibaren kira kesintilerinin tadilat bitene kadar dondurulmasına;

14/01/2022 tarihli Komisyon Kararına göre Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan CEYLAN'a Görev Tahsisli olarak tahsis edilen B Blok 1+1 14 Nolu (Yeni No:13) daireden feragat ettiğine dair 19/01/2022 tarih 40971 sayılı dilekçesinin kabulüne;

Ek'te sunulan Akademik Talep Listesine göre feragat edilen B Blok 1+1 14 No'lu (Yeni No:13) dairenin Araştırma Görevlisi Şeyma PEHLİVANOĞLU'na Görev Tahsisli olarak tahsis edilmesine;

Ek'te sunulan Akademik Talep listesine göre feragat edilen B Blok 4 No'lu 1+1 (Yeni No:3) daire için Akademik talep olmamasından dolayı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6. maddesi "ilgili dairenin tahsisi en geç 1 Ay içinde yapılır" hükmü gereği ve kamu zararına sebebiyet verilmemesi amacıyla İdari Personellerimizin kullanımına sunulmasına;

İdari Personellerimizden Bilgisayar İşletmeni Rıdvan ASLAN'ın 19/01/2022 tarihli Kurumsal mail yoluyla yapılan Lojman Talebinin işleme alınmaması yönündeki talebinin kabulüne;

Ek'li İdari Talep listesine göre söz konusu B Blok 4 Nolu 1+1 (Yeni No : 3) dairenin hak sahipleri Şef Erdi ŞİMŞEK ve Bilgisayar İşletmeni Adem DİNÇ'in talep puanlarının eşit olmasından dolayı Kamu Konutları Yönetmeliğinin Madde 9 – "Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir." hükmü gereğince Personel Daire Başkanlığının 18/01/2022 tarih E.40666 sayılı yazısına istinaden hizmet sürelerinin eşit olduğu sabit görülmüş olup 20/01/2022 tarihinde Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ huzurunda yapılan kura çekimi sonucu B Blok 4 No'lu 1+1 (Yeni No:3) dairenin Bilgisayar İşletmeni Adem DİNÇ'e Sıra Tahsisli olarak tahsis edilmesine;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.


Lojman Talep Listesi (Akademik)

Lojman Talep Listesi (İdari)