GENEL KABUL ŞARTLARILİSANS PROGRAMLARI
Türk Öğrenciler için Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans ve lisans programlarına öğrenci yerleştirme işlemi, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yerleştirme Sınavı ile yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olup, YGS'den 500 puan üzerinden 140 puan alan adaylar Lisans Yerleştirme Sınavına katılabilmektedirler. Lisans Yerleştirme Sınavı Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler, Edebiyat-Coğrafya testinden oluşmaktadır. Öğrenciler sadece alanları ile ilgili sınavlara katılmakta, LYS'den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar ilgili puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmektedirler. Adaylar lisans programlarına, YGS ve LYS'den aldıkları puan ile ortaöğretim (Türk Eğitim Sistemi'nde lise) başarı puanları esas alınarak ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Üniversitemizde, Güzel Sanatlar Fakültesi , Gazi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarına, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, ilgili birimin belirlediği ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Yerleştirme işlemi gerçekleşen öğrencilerin, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen ve ilgili Üniversitelerce duyurulan kayıt tarihlerinde, kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Yabancı Uyruklu öğrenciler için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)" 2010-2011 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır. Ancak, Gazi Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği ve üniversite senatosunca belirlenen esaslar doğrultusunda adayların geldikleri ülkelerinde yapılan merkezi sınavlar ya da lise mezuniyet ortalamaları dikkate alınarak , a)Yabancı Uyruklu olanların ve b) T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olup, lise öğreniminin tamamını yine K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, başvurularını değerlendirmeye alarak, tercihleri doğrultusunda daha önce belirlenen kontenjanlara yerleştirme işlemi yapılacaktır.

ÖNLİSANS PROGRAMLARI
 Ön Lisans programlarına, Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Ölçme Seçme ve Yerleştirme sınavında alınan puan ve öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Mesleki eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler, mezun oldukları alanda olmaları koşuluyla sınavsız olarak ilgili ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 KAYIT İŞLEMLERİ
(1) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; ALES puanı, lisans başarı notları, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) veya YDS veya eşdeğer sınavların ya da enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının puanı ve bilim sınavı sonucu değerlendirilerek ilgili lisansüstü programına kabul edilir. Tezli yüksek lisans programlarına müracaatta, ilgili puan türüne göre adayda ALES’ten en az 55 puan alma şartı aranır. Başvuru için asgari başarı düzeyleri ilgili EYK kararı ile tespit edilir. Bu durum ilanda belirtilir. (2) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar çerçevesinde, yabancı ülkelerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi öğrendikten sonra, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim dalının da görüşü alınmak suretiyle sınavsız olarak kabul edilirler. (3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ilgili alanda bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 ile alanıyla ilgili olarak KPDS, ÜDS veya YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 55 almaları gerekir. Bunlardan; a) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlarda; ALES’ten en az 80 puan alması ve lisans mezuniyet notunun en az 75, bağıl değerlendirme sisteminde 3.00/4.00 olması, KPDS, ÜDS veya YDS veya eşdeğer sınavlardan birinden en az 55 alması, b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlarda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanı en az 55 ile alanıyla ilgili olarak KPDS, ÜDS veya YDS veya eşdeğer sınavlardan en az 55 alması, c) Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda mezuniyet notunun 65, bağıl değerlendirme sisteminde ise 2.60/4.00 olması şartı aranır, ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar dışındaki bölümlerde ALES sözel kısmından yüksek lisans diploması ile başvuranların en az 55, lisans diploması ile başvuranların en az 80 standart puanına sahip olmaları, lisans diploması ile başvuran adayların not ortalamasının en az 75 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması ve KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

GİRİŞ SINAVLARI
(1) Enstitü Yönetim Kurulunca, sınav ve bilim sınavı jürilerine ilişkin işlemler belirlenerek enstitü müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir.
Lisansüstü öğretim için aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Lisansüstü öğretimine başvuran adayların bilim sınavı için EYK, ilgili EABD’nin, yoksa yakın EABD’lerin programında görevli öğretim üyeleri arasından üç ya da beş kişi asil, iki kişi de yedek olmak üzere bir jüri oluşturur. b) Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bilim sınavı notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Bilim sınavının yazılı olarak yapılması gerekir. c) Tezli yüksek lisans öğretimi programlarına başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için; mezuniyet notunun % 20, ALES puanının % 50, bilim sınavı notunun % 20 ve KPDS, ÜDS veya YDS notunun veya enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavı notunun en az 50 puan olması koşulu ile % 10’u alınarak elde edilecek puanların toplanması sonucuna göre değerlendirme yapılır. En yüksek puandan başlanarak adaylar sıralamaya tabi tutulur, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve kontenjan sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir. Yüksek lisans programına giriş için belirlenen asgari başarı notu 60 puandır. Eşitlik olması halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında; ALES puanının % 30’ı, lisans mezuniyet notunun % 70’ı alınıp aritmetik ortalamaları bulunduktan sonra elde edilen puanlara göre, adaylar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanır, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik verilir. d) Doktora programlarında; ALES puanının % 50, mezuniyet notunun % 20, bilim sınavı notunun %20 ve KPDS, ÜDS veya YDS notunun % 10’unun alınıp toplanması ile elde edilen puanlara göre ve en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Doktora programına giriş için asgari başarı notu 65 puandır. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir. e) Sanatta yeterlik sınavında ALES standart puanının %50’si, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın %10’u, yetenek değerlendirmesi, portfolyo incelemesi sonucunun % 20’si, mülakat ve yazılı puanının %10’u ve lisans not ortalamasının % 5’i ve yüksek lisans not ortalamasının %5’i, lisans diploması ile başvuran adaylar için ise lisans not ortalamasının % 10’u alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üzerinden 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. f) Temel Tıp bilimlerinde doktora sınavında Temel Tıp puanının veya ALES standart puanının % 50’si, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ALES standart puanının % 50’si esas alınır. Her iki alan mezunları için Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın % 10’u, yazılı ve mülakat puanının % 30’u ve Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans not ortalamasının % 10’u, diğer mezunların ise yüksek lisans not ortalamasının % 10’u alınır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 30 olarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda 100 üzerinden 65 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılır. Kazanan aday sayısının ilan edilen sayıdan fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puan eşitliği halinde ALES ya da Temel Tıp puanı yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.
Değişim Öğrencileri İçin: Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.