MEZUNLAR VE KARİYER PLANLAMA OFİSİ

T.C

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

MEZUNLAR VE KARİYER PLANLAMA OFİSİ YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.

Bu Yönergenin amacı, Munzur Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mezunlar

ve Kariyer Planlama Ofisi’nin amaçlarını, faaliyetlerini, teşkilatını, çalışma şekline ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2.

Bu Yönerge; Munzur Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mezunlar ve Kariyer

Planlama Ofisi’nin amaçlarına, faaliyetlerine, teşkilatına, çalışma şekline ilişkin usul ve

esaslarla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3.

Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanun’un 47. Maddesinin (b) bendine

(Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak mezunlarına iş

bulmakta yardımcı olurlar) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4.

Bu Yönergede yer alan;

TÜ-MEKAP: Munzur Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Mezunlar ve

Kariyer Planlama Ofisini ifade eder.

Yönerge: Munzur Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Mezunlar ve Kariyer

Planlama Ofisi Yönergesini,

Üniversite: Munzur Üniversitesini,

Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu,

Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,

 

MEZUNLAR VE KARİYER PLANLAMA OFİSİ YÖNERGESİ

Mezunlar ve Kariyer Planlama Ofisi’nin Faaliyet Alanları

Madde 5. Munzur Üniversitesi Mezunlar ve Kariyer Planlama Ofisi;

1) Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirliklerini en üst

düzeye çıkarmak amacıyla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika,

proje, program ve organizasyonu düzenlemek,

2) Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrenciler için iş

imkânlarını araştırmak,

3) Üniversitemiz mezunlarının kariyer gelişimini ileriye götürmek amacıyla birbirleri

ile yakın ilişki, dayanışma ve işbirliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetlerde

bulunmak,

4) Kariyer Planlama hizmetlerinin sağlanmasında, öğrenci ve mezunlarının bilgi ve

yeteneklerini geliştirmek için Üniversite içinden veya dışından uzman kişiler ile

işbirliği sağlamak,

5) Üniversitemiz öğrencileri ve mezunlarına bireysel kariyer planlama, iş arama,

mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırma ve

geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini geliştirmek, koordine etmek ve

desteklemek,

6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı

ihtiyacının, Üniversitemizde öğrenim gören/görmüş öğrenciler tarafından

karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek,

7) Düzenlediği etkinlikler ile ilgili konularda bülten ve web sayfası üzerinden

öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

8) Üniversitemiz öğrencileri ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya

getirerek ‘Kariyer Günleri’ vb. adlar altında tanıtım toplantıları düzenlemek,

öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleki kariyer olanakları ile

ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; söz konusu toplantılarda kuruluşların mezun

adayları ile doğrudan irtibat kurmasını organize etmek, iş başvuru ve staj formlarının

dağıtımına yardımcı olmak,

9) Kariyer planlama günleri dışında, eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar

arasında iletişim sağlamak,

10) Öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak, yetenek ve ilgi alanlarını gözden

geçirmelerine ve daha objektif değerlendirmelere yardımcı olmak,

11) Çeşitli seminer, toplantı ve bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri

konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme

konularında yardımcı olmak,

12) Kariyer Planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer

yönelimi ile beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak, yaptırmak,

13) Yurt içi ve yurt dışı mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek, elde

edilen bilgilerden veri tabanı oluşturmak, yönelimleri saptamak,

14) Kariyer planlamada, eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı

ile ‘öğrenci ve mezunlar bilgi bankası, iş, işyeri bilgi bankası’ oluşturmak ve

geliştirmek,

15) Öğrenci ve mezunlarımızın kişisel özellikleri, çeşitli kuruluşların insan kaynakları

birimlerinin talepleri hakkında ve meslek kuruluşları aracılığıyla işletmelerin

adresleri, sektörü, iş türü gibi bilgilerinin bulunduğu veri tabanları oluşturmak.

Yürürlük

Madde 6.

Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7.

Bu Yönerge hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.