Hizmet Standartları

Hizmet Envanteri Tablosu

HİZMETLERİMİZ

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları'nın İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin komptrolörlük, aşağıdaki görevleri yapar başlıklı 30. maddesindeki: d) Üniversitenin ayniyat işleri ve 36 ıncı maddesinde ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinin ikinci fıkrasında "Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir." hükmü ve Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların Ödeneklerin Dağılımı bölümünün 4. maddesinin Toplu projelerden başlıklı (ç) bendinin 2. fıkrasında Makine-teçhizat ve bilgisayar alımı ile bunlara ilişkin büyük onarımlara, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı veya ilgili diğer yardımcı harcama birimleri altında yer verileceği düzenlemesine istinaden;

a) Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin (03.2,03.5,03.7 gibi bütçesinde tertibi bulunanlar hariç), serbest ödenekler nispetinde satın alma işlerini yürütmek,

 b) Rektörlüğe bağlı idari birimlerde görev yapan personel ile rektör danışmanları ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan personelin idari bir iş ve görevle ilgili yurtiçi, yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarının ödeme işlemlerini yürütmek (Gideri bir projeden karşılanacak veya poster ve bildiri ödemeleri hariç),

c) Alımı yapılan mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi, depolanması, korunması ile dağıtılması işlerini 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapmak,

d) Üniversitemizin genel temizlik, ulaşım, sivil savunma vb. ihalelerini yapmak ve ilgili birimlerin sorumluluk alanı dışında kalan hizmetlerin sağlıklı yürümesini kontrol etmek,

 e) Elektrik, telefon, su İhalelerinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılması ödeme işlemlerinin ilgili harcama yetkilisi tarafından yapılması,

f) Rektörlüğe bağlı bölümler, araştırma merkezleri, genel sekreterlik ve daire başkanlıkları düzeyinde akademik personel, sürekli işçi ve memurların maaşları ve sosyal güvenlik kesintileri ile fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi ile ilgili altyapı işlemlerinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülmesi, ilgili harcama yetkilileri tarafından ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 g) Üniversitemizin idari ve akademik işleyişine yönelik stratejik plan, bütçe taslağı, faaliyet raporu, performans bütçe, kesin hesap vb. kitapçıkların ve matbu evrakların basımını yapmak,

h) Yayın Komisyonu Başkanlığının aldığı kararlar doğrultusunda bilimsel eserlerin basımını yapmak,

i) Ağaç ve çimlerin sulanması ve bakım işlerini yürütmek,

 j) Kalorifer yakıtının temin edilmesi,

k) Telefon işletme, yeni hat alma ve faturaların ödenmesi; Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı idari birimler ve bölüm başkanlıklarının telefon ihtiyaçlarının karşılanması, faturalarının daire başkanlığı bütçesinden ödenmesi,

l) Üniversitemiz bünyesindeki araçların muayene, bakım-onarım, araçlara akaryakıt alımı, araç sigortası, araç ruhsatı, plaka masrafları, sorunlu mali trafik sigortasının yaptırılması, personel servis hizmetlerinin yürütülmesi, araç kiralama, şoförlerin görevlendirme evraklarının hazırlanması ve yolluklarının ödenmesi, araç takip sisteminin işletilmesi,

m) Rektörlüğe bağlı Araştırma Merkezlerinde görev yapan akademik ve idari personelin görev yolluklarının varsa ilgili merkezin bütçesinden, yoksa İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinden ödenmesi,

n) Rektörlük Makamının yakıt avansının verilmesi,

o) Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen benzer görevleri yapmak.