Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretimde Kalite Güvencesi Toplantısı Gerçekleştirildi

27-28 Kasım 2018 tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması ve eğitim öğretim alanında kalite süreçleri konularında tüm gün süren 2 ayrı toplantı gerçekleştirildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Akbulut’un katılım sağladığı toplantıya; Yükseköğretim kurumları ve ulusal akreditasyon kuruluşlarından rektör, rektör yardımcısı ve kalite temsilcileri düzeyinde 450 kişi katılım sağladı. Toplantının ilk oturumunda YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin önemi, uygulanması ve kalite güvence kültürünün yaygınlaştırılması, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım tarafından ise eğitim-öğretim alanında kalite süreçleri, 2017 Yükseköğretimde Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporunda eğitim öğretim göstergeleri, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programında eğitim öğretim alanındaki ölçütler ve yükseköğretim kurumlarına önerilere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas: "Eğitim öğretim sistemlerinde iç kalite güvence sistemini oluşturmak için; tasarlanan programların sürekli izlenerek güncellenmesi, programların öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeye açık hale getirilmesi, öğrenciye nitelikli bilgi ve becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim kadrosunun dinamik bir yapıya sahip olması, fiziksel öğrenme ortamlarının oluşturulması, AR-GE çıktılarının sayı ve nitelik olarak arttırılması ve bilişim destekli çevik yönetim sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır. En önemli aşama ise, tüm bu süreçlerin performansları izlenerek sürekli iyileştirilme sağlanmasıdır."

"Eğitim öğretim programları tasarlanırken öğrencilere karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve çevik liderlik gibi becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları tüm programlarında alan bilgisinin yanında; öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki temel yetkinlikleri kazandırmalıdır."

"Ayrıca yeni teknolojik gelişmelerin ve yeni medya araçlarının eğitim ve öğretim sistemlerine entegre edilmesi ve sınıf içinde klasik öğrenme/öğretme yönteminden, dijitalleşerek “mesleğe özel öğrenme yöntemine” geçilmesi gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin daha nitelikli ve çok yönlü bilgiye sahip birer mezun olmalarını sağlayacak sistemin kurulması en önemli hedefimizdir." diyerek konuşmasına devam etti.

"Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün oluşturulma süreci değişimi de beraberinde getirmiştir. Değişim için gerekli olan ölçütler; açıklık, yalınlık, odaklanma ve hesap verilebilirliktir. Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ile yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemi ve kültürünün oluşturulması için bu ölçütlerin çıktılarını değerlendirmektedir." diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Ubeyde İpek ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başbaşa görüşmelerde ise 2019 yılı içerisinde üniversitemizde gerçekleştirilecek Dış Denetim süreci ve üniversitemizde yürütülen kalite çalışmaları konularında fikir alış verişinde bulundular.