Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Ruhat Alp'ten Yeni Kitap

Dr. Ruhat Alp tarafından kaleme alınan "Kafesten Temsiliyete Osmanlı Devleti'nde Veliahtlık Kurumu" isimli kitabı Kitabevi Yayınları tarafından basılmıştır. Bugüne kadar Çağdaş Osmanlı tarih yazımında sessiz kalınan bir konunun incelendiği çalışmada, yüzlerce Osmanlıca belge, gazete, salname, düstur ve görsel malzeme kullanılmıştır. Osmanlı Müessese ve modernleşme tarihine yeni ve önemli bir katkı sağlayan 480 sahifelik kitapta, Osmanlı Devleti’nde adı konulmamış bir veliahtlık sistemi olarak tanımlanan kafes ve ekberiyet usulleri tüm boyutları ile ele alınmış; XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde saltanat kurumunda yaşanan değişim, kafes sistemini ortaya çıkaran tarihsel koşullar, kafes kurumunun ana hatları, etimolojisi, kafes sisteminde şehzade eğitimi, kafes sisteminde esneme ve değişim süreci ve ekberiyet sistemi üzerinde durulmuştur. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde veliahtlık makamının inşa ve gelişiminde atılan adımlara genel hatlarıyla değinilmiş ve II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı Devleti’nde bir veliahtlık kurumundan bahsedilebilmesini sağlayan yapısal ve kurumsal düzenleme ve gelişmeler belgeleriyle birlikte ortaya konulmuştur.