Üniversitemiz Öğretim Elemanından 2 Yeni Kitap

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı bölümü akademisyenlerinden Araş. Gör. İlyas KAYAOKAY’ın “Alaşehirli Veysî’ye de Atfedilen Bir Mesnevi: Hâfız Ahmedî Şükrî’nin Mevlûdü’n-Nebî’si (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)” ve “Bolkvâdze-zâde İbrahim Kadem ve İki Manzum Eseri: Delîlü’lHaremeyn & Mevlidü’n-Nebi (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)” adlı iki kitabı, “Dün Bugün Yarın Yayınları” arasından yayımlandı.

Uzun ve ciddî bir emek verilerek hazırlanan her iki kitap da kendi alanı için orijinal çalışmalar olup özellikle mevlid literatürüne önemli bir katkı sunmuştur. İlk kitapta neşri yapılan Osmanlıca el yazması mevlid, yazarın dikkati sonucu bir sahafta bulunmuş ve hayli külfetli bir ücretle satın alınmıştır. İkinci kitapta ele alınan şair ise; tamamıyla Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi’nden hareketle ortaya konulmuştur. Yine bu şairin ilk incelenen Osmanlıca el yazmasının orijinali de yazarın şahsî kütüphanesinde bulunmaktadır.

Her iki yeni kitap için üniversitemizin genç akademisyenini kutluyor, çalışmalarının devamını bekliyoruz.